Ålesund Friidrettsklubbs lover.

Lov for Ålesund Friidrettsklubb stiftet 22.02.1903.
Vedtatt den 22.02.1903 med senere endringer senest av 12.01.88.
   
§ 1
Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.   Lagets formål er ved samarbeide og kameratskap å fremme idrett og friluftsliv i sunne former organisert gjennom Norges Idrettsforbund.
 
§ 2
Laget er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Møre og Romsdal
Idrettskrets. Laget er medlem av Møre og Romsdal Friidrettskrets.    Laget hører hjemme i Ålesund kommune, og er medlem av Ålesund Idrettsråd.

§ 3
Alle som lover å overholde lagets og overordnedes idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt lagets lover og bestemmelser.
En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.   Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

§ 4
For å ha stemmerett på lagets møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke skylde laget kontingent. Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Det kan ikke velges representant som er arbeidstaker i laget. Dette gjelder ikke for representanter som er valgt av og blant de ansatte, eller som er utøver med kontrakt og medlemskap i laget.

§ 5
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har
ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem i laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet fortsatt skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra lagets side.
     
§ 6
Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet.
Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid.     Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av lagets budsjett og regnskap.
     
§ 7
For lagets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIFs inhabilitetsregler.

§ 8
For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 .

§ 9
Lagets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år senest i desember måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt
til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste må være
tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.   Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede.   Årsmøtet er vedtaksført  dersom det møter et antall representanter/medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøte ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på saklisten senest 1
uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av sakliste.

§ 10
Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av laget.

§ 11
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.
Valg foregår hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Skal flere velges ved samme avstemming, må
stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses ikke avgitt.   Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.   Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må
alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 12
Årsmøtet skal:
1. Behandle lagets årsmelding.
2. Behandle lagets regnskap i revidert stand.
3. Behandle innkomne forslag.
4. Fastsette kontingent.
5. Vedta lagets budsjett.
6. Bestemme lagets organisasjon (jfr. §  15).
7. Velge:

a) Leder
b) Nestleder
c) Leder for sportslig utvalg
d) Leder for arrangementskomiteen.
e) Leder økonomiutvalget .
f) Leder for aktives utvalg.
g) Kasserer
h) Sekretær
Disse lederne skal utgjøre styret.

Som arbeidsutvalg skal fungere leder, nestleder og sekretær.
 
Videre skal velges :
2 revisorer .
Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget
er tilsluttet.
Valgkomité med leder pluss 2 medlemmer .

Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn.
Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. Dette gjelder ikke i råd og utvalg m.v. som består av 3 eller færre medlemmer.
 
§ 13
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.   Det innkalles
på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 14
Laget ledes av styret som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret skal:
1.Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og
bestemmelser.
2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle
oppgaver og utarbeide instruks for disse.
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til de for idretten til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
4. Representere laget utad.   Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.   Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.
 
§15
Laget kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Lagets årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. For avdelinger/gruppers
økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse.

§ 16
Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller
ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saklisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.   Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.
 
§ 17
Oppløsning av laget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.   Sammenslutning med andre
lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og
nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr, § 16.   I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av idrettskretsstyret.   Ved oppløsning sendes lagets arkiv til idrettskretsen.